Baby W got the RS-virus

Hej bästa du,

Lilla W har fått det hemska RS viruset, något jag varit så hemskt rädd för sen han föddes. Eftersom Celina hela tiden tar hem förkylningar och infektioner från förskolan så kände jag att det kommer förr eller senare, vilket det nu gjort.

Wincent började hosta för 5 dagar sen och fick svag feber, det var dock inget jag tänkte mer på eftersom han varit sjuk till och från sen han föddes (det är nog oundvikligt när han har en stora syster på förskolan). Men natten till Söndag så smällde det till ordentligt, han vaknade 45 minuter efter jag nattat honom, han kunde inte andas och det lät som han kvävdes, jag lyft upp honom och försökte se om han satt något i halsen (vad det nu skulle vara), men det var bara massa massa segt slem. Jag stoppade ner fingrarna i halsen på honom och drog ut slemmet, det var som lim, jag blev så rädd, tänkte att han fått en allergisk reaktion eller något, men strax efter jag tryckte fingrarna i halsen på honom så spydde han upp mer slem och började andas igen – jag hoppade in i duschen med honom och snart kunde han lugnt igen, även om han fortfarande hostade.

Jag var uppe med honom till 4 på morgonen, höll honom upprätt och sjöng för honom medan han kämpade med hostan och andningen, han ville inte äta, men han log och var glad mellan hostattackerna.

Vid 4 orkade jag inte längre, jag gick ner till Ludwig och bytte med honom, vid 6 skrek Wincent hejdlöst och jag vaknade självklart och gick tillbaka och tog över igen. Vi gick in och sov på toaletten med varmvattnet igång. då fick han äntligen lite sömn i sin babysitter och jag på golvet bredvid.

vi åkte till sjukhuset när han vaknade och dom tog (motvilligt) test för RS som visade positivt, dom tyckte att han verkade frisk, för han skrattade trotts febern, då sa jag att dom inte känner mitt barn, han är den gladaste killen i hela världen och ler även mot människor som dig, som dömmer och drar slutsatser utan att ta reda på fakta, jag vet att mitt barn är sjukt och jag går inte här ifrån innan ni tagit dom tester jag ber er om – tji fick den läkaren. Men Wincent behövde inte läggas in, vi kämpar på hemma och hoppas att han mår bättre snart, han är en riktig lite kämpe vår kille.

jag lägger in en liten text om vad RS virus är med då jag fått en hel del frågor om det på Instagram:

RS-virus är ett mycket vanligt luftvägsvirus och det sprids lätt. Infektioner orsakade av RS-virus är därför vanligt förekommande, särskilt under vinterhalvåret. Viruset infekterar luftvägarna. För de flesta av oss passerar det som en lätt förkylning, men inte för alla. Ibland kan RS-virus orsaka betydligt allvarligare tillstånd med infekterade lungor. Hos barn under ett år är RS-virus den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion. Även äldre och individer med immunbrist kan drabbas av allvarlig sjukdom.
Vissa barn är extra känsliga och för dem kan en RS-virusinfektion bli riktigt besvärlig. Därför är det viktigt att nyfödda barn, och särskilt de som tillhör någon av riskgrupperna, skyddas från smitta så långt det är möjligt, framför allt under det första levnadsåret. För små spädbarn kan en RS-virusinfektion bli riktigt besvärlig och man uppskattar att mellan en till tre procent av alla spädbarn blir så allvarligt sjuka att de behöver få vård på sjukhus.


Hello Lovely,

Little W got the awful RS virus, something I’ve been so terribly afraid of ever since he was born. Because Celina is constantly bringing home colds and infections from her preschool, I felt that i will happen sooner or later, and now it did.

Wincent started coughing 5 days ago and got a low fever, however, I didnät think about it twice because he’s been sick every other week since he was born (it is probably inevitable when he has a big sister at preschool). But the night to Sunday it got a lot worse, he woke up 45 minutes after I’d put him down for the night, he couldn’t breathe and it sounded like he was choking, I lifted him up and tried to see if he was choking or had something in his throat (whatever that might could be) but it was just a lot of thick mucus. I put my fingers down his throat and pulled out the mucus, it was thick like glue, I got so scared, thought he got an allergic reaction or something, but shortly after I pressed my fingers down his throat he threw up more mucus and started breathing again – I jumped into the shower with him and he could breathe some what calm again, even though he was still coughing.

I was up with him until 4am in the morning, held him upright and sang to him while he was struggling with the cough and his breathing, he didn’t want to eat, but he smiled and was happy between the cough attacks.

At 4am I gave up, I went down to Ludwig and switched with him (I needed to sleep for a bit), at 6am, Wincent screamed helplessly and I woke up naturally and went back and took over again. We went to the bathroom and slept on the floor with the hot water running so the steam would help him breathe. Then he finally got some sleep in his babysitter and I slept on the floor next to him.

We went to the hospital when he woke up and they took (reluctantly) a test for RS who ended up positive, they said that he seemed healthy, because W smiled even though he had a fever, then i said that the doctor didn’t know my child, he is the happiest guy in the whole the world and that he even smiles at people like the doctor, who judge and draw conclusions without finding out facts, i know my child is sick and i won’t leave the hospital until they’ve taken the tests i ask for – which was lucky. But Wincent didn’t have to be hospitalized, we are fighting this from home and hope he’ll feel better soon, he’s a real little fighter our guy.

I will post a small text about what the RS virus is since I’ve received a lot of questions about it on Instagram:

RS virus is a very common airway virus and it is easily spread. RS virus infections are therefore common, especially during the winter months. The virus infects the airways. For most of us it passes like a light cold, but not for everyone. Sometimes RS viruses can cause significantly more serious conditions with infected lungs. In children under one year, the RS virus is the most common cause of lower respiratory tract infection. Even the elderly and individuals with immunodeficiency can suffer from serious illness. Some children are extra sensitive and for them an RS virus infection can be really difficult. Therefore, it is important that newborn babies, and especially those belonging to one of the risk groups, be protected from infection as far as possible, especially during the first year of life. For small infants, an RS virus infection can become really difficult and it is estimated that between one to three percent of all infants become so seriously ill that they need to be hospitalized.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s